Σχολικό Έτος 2017- 2018

Πίνακας Εγγραφέντων Μαθητών – Μαθητριών

ΤΑΞΕΙΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Α΄ ΤΑΞΗ
Β΄ ΤΑΞΗ
Γ΄ ΤΑΞΗ
Δ΄ ΤΑΞΗ
Ε΄ ΤΑΞΗ
ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ